Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Кафедра  англійської філології та навчальна лабораторія сучасних технологій навчання іноземним мовам

49050, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна ,72

тел. (056) 374-98-73

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Вельмишановні колеги! 

Кафедра англійської філології та навчальна лабораторія сучасних технологій навчання іноземним мовам Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара пропонує Вам подати наукові статті у фаховий науковий збірник «Англістика та Американістика»

Видання збірника планується на листопад 2016 року. Статті повинні бути подані до 10 листопада 2015 року. Вартість однієї сторінки – 40 гривень. Статті відправляти на е-mail ankissa@ua.fm. Гроші за публікацію статті можна переказати за банківською системою PRIVATMONEY або WESTER UNION на ім’я Онанченко Анна Василівна. Розсилку збірника не передбачено.

NB! Для докторів наук (без співавторів) публікація в збірнику наукових праць безкоштовна.

Статті повинні бути оформлені згідно з вимогами ВАК України (вимоги додаються). 

Увага! Статті, які надійшли після вказаного терміну та не відповідають вимогам ВАК України щодо структури та оформлення, до друку не приймаються.

 

ВИМОГИ

до публікацій у

ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

 “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної  практики“

 

До друку приймаються неопубліковані раніше наукові статті які відповідають розділам  збірника.

Розділи  для фахового  наукового збірника “Англістикa та американістика”:

 • Актуальні проблеми лінгвістики
 • Методика викладання англійської мови
 • Проблеми сучасного перекладознавства
 • Країнознавство
 • Актуальні проблеми літературознавства та стилістики

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: « постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями: аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з поданого дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку»

Мова публікації– англійська,українська, російська

Обсяг статті – 6-10 сторінок з таблицями, схемами та малюнками.

Молоді науковці повинні  додавати рецензію наукового керівника

Структура статті: індекс УДК, назва, прізвище та ініціали автора, назва закладу, в якому працює (навчається) автор (трьома мовами: українською, російською, англійською), три анотації українською, російською та англійською мовами (кожна обсягом не менш  1500 зна­ків, розмір шрифту анотації 11 Times New Roman) з ключовими словами, основний текст статті, література.

NB! Обов’язкова наявність розширеної анотації (реферату) статті англійською мовою (не менше 2500 знаків)

Текст друкується через 1,5 інтервалу, без переносів. Розмір шрифту 14, Times New Roman. Усі поля - 2 см.

Таблиці в тексті мають бути не ширшими, ніж 6 см (у разі невиконання вимог таблиця буде анульована).

Стаття обов'язково має бути представлена в паперовому варіанті (1 примірник) за  підписом автора та на CD- RW;

До друку приймається тільки не сканований матеріал. При оформленні статті не використовувати розриви сторінок, додаткові пробіли, автоматичні переноси.

Посилання на використану літературу та джерела в тексті оформляються згідно з нумерацією у списку використаної літератури, наприклад: Г.І. Щукіна [7, с. 53], де перший знак – порядковий номер за списком літератури, другий – номер цитованої сторінки.

Бібліографічний опис має відповідати вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України №3,2008 р., с. 9–13). При оформленні бібліографічних посилань дотримуватися алфавітного порядку.

Розсилку матеріалів не передбачено.

Дотримання всіх вказаних вимог є обовязковим!

                   

Зразок оформлення літератури

Бібліографічні посилання


 1. Краснобаєва-Чорна Ж. Термінополе концепт / Ж. Краснобаєва-Чорна // Українська мова. – 2006. – № 3. – С. 67–71.
 2. Григорьев А. Концепт и его линвокуль-турологические составляющие/ А. Григорьев // Вопросы философии. – 2006. – № 3. – С. 64–76.
 3. Кононенко В. І. Концептологія в лінгві-стичному аспекті / В. І. Кононенко // Мовознаство. – 2006. – № 2–3. – С. 113–117.
 4. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений: семантика производного слова /                   Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1981. – 200 c.
 5. Савченко А. Н. Речь и образное мышление / А. Н. Савченко // Вопросы языко-знания. – 1980. – № 2. – С. 21–32.
 6. Загрязкина Т. Ю. Pere, Patrimaine, Partie – изменения концептов versus история слов / Т. Ю. Загрязкина // Вестник МГУ. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2003. – № 3. – С. 108 –117.
 7. Доброльожа Г. М.  Культорологічний       аспект у семантиці українських фразеологізмів з числовим компонентом / Г. М. Доброльожа // Мова і культура : у 10 т. – Т. ІІ. – Вип. 7. – Сер. «Філологія». – 2004. – С. 185–195.
 8. Суприн А. Е. Славянские числительные. Становление числительных как особой части речи / А. Е. Суприн. – М-н., 1969. – С. 11–36.
 9. Austen J. Pride and Prejudice / Austen J. – England : Penguin Classics, 2007. – 400 p.
 10. Dreiser T. Sister Carrie / Dreiser Theodore. – Dover Publications, 2004. – 368.

 

Зразок оформлення початку статті


УДК 801.82:811.111(73).42

О. Ю. Лозова

О. Ю. Лозовая

O. Yu. Lozova

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львовский национальный университет имени Ивана Франка

Ivan Franko Lviv National University

 

КОГНІТИВНА МЕТАФОРА РУХУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ІДІОМАТИЦІ

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИКЕ

COGNITIVE METAPHOR OF MOTION IN ENGLISH IDIOMS

 

Розглянуто когнітивну метафоризацію поняття «рух» в ідіоматичному аспекті англійської мовної свідомості. Простежено пряму і переосмислену семантику руху на матеріалі групи дієслівних та іменникових ідіом, об’єднаних навколо центральних дієслів та іменників, а також ідіом із прихованою семантикою руху.

Ключові слова: когнітивна метафора, дієслівний фразеологізм, іменниковий фразеологізм, поняття руху.

 

Рассмотрена когнитивная метафоризация понятия «движение» в идиоматическом аспекте английского языкового сознания. Прослежено прямое и переосмысленное значение движения на материале группы идиом, объединенных вокруг центральных глаголов и существительных, обозначающих движение, а также фразеологических единиц со скрытой семантикой движения.

Ключевые слова: когнитивная метафора, глагольный фразеологизм, номинативный фразеологизм, понятие движения.

 

The article is devoted to analysis of cognitive metaphor making of the notion motion in the idiomatic aspect of English language personality. The author endeavours to trace the primary direct and indirect semantics of motion and discerns the phraseological units with the latent semantics of motion.

 
Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


Лицензия Creative Commons
English and American Studies is licensed by Creative Commons «Attribution» 4.0.