Submissions

Міністерство освіти і науки

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Кафедра англійської філології та навчальна лабораторія сучасних технологій навчання іноземним мовам

49050, Дніпро, пр. Гагаріна,72

тел. (056) 374-98-73

 

Шановні наукові діячі!

Кафедра англійської філології та навчальна лабораторія сучасних технологій навчання іноземним мовам Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара запрошує Вас долучитися до створення Збірника наукових праць «Англістика та американістика» присвяченого актуальним проблемам філологічної науки та педагогічної практики.

 Збірник є науковим виданням, внесеним до переліку наукових журналів, затверджених ДАК України (постанова президії ВАК України за № 263 від 6.03.2015 року).

Приймаємо статті до Збірника за наступними напрямами:

 1. Сучасні методики викладання іноземних мов в Європейській системі середньої та вищої освіти.
 2. Англомовна картина світу: концептуальний аналіз.
 3. Сучасне перекладознавство.
 4. Лексичні, граматичні та стилістичні проблеми іншомовної комунікації.
 5. Художній текст як об’єкт лінгвостилістичного аналізу.
 6. Мультилінгвізм та мультилінгвальна освіта в сучасному суспільстві.

     До розгляду приймаються статті, що містять результати персональних досліджень автора, які не були опубліковані раніше. Якщо автор статті порушив кодекс етики наукових публікацій, а саме надав раніше надрукований матеріал (у повному або частковому обсязі) у сторонніх наукових виданнях; матеріал який є плагіатом або самоплагіатом, перекладом з іншої мови, що містить неперевірену інформацію; оформлений без дотримання вимог (написаний за допомогою онлайн-перекладачів), в такому випадку стаття не буде допущена до публікації. Текст статті повинен бути старанно перевірений і мати безпосереднє відношення до встановленої теми.

Приймаються статті написані англійською, українською мовами, перевага надається статтям англійською.

Усі рукописи, подані до редакційної колегії первинно оцінюються редакторами щодо відповідності проблематиці збірника та науковому рівню дослідження, після чого підлягають подвійному «сліпому» рецензуванню фахівцями з відповідного напряму. Рецензування рукописів є анонімним; будь-яка інформація щодо результатів рецензування або матеріалу, поданого до редакції Збірника, не розголошується і повідомляється виключно авторові / авторам. Рецензенти оцінюють теоретичний та методологічний рівень дослідження, його практичну цінність та наукову значущість.

Кожна стаття перевіряється за допомогою програми антиплагіату.

Подаючи статтю, автор автоматично погоджується на її редагування, обробку та публікацію. Збірник подається до бази Index Copernicus.

 Статті приймаються до 15 січня 2020. Вартість публікації – 55 грн за сторінку. Оплату просимо надсилати переказом на картку № 4731185618038696 Будиловій Олександрі Володимирівні.

Середній час первинної оцінки рукопису - 5 днів. Середній час рецензування рукопису - 14 днів. Середній час публікації статті - 90 днів.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

       Відповідно до вимог ВАК України, наукова стаття повинна охоплювати:

     Вступ, де постановляється проблема у загальному вигляді та її взаємозв'язок зі значущими практичними та науковими завданнями; аналізуються новітні дослідження і публікації з теми.

   Виклад матеріалу власного дослідження, де обґрунтовуються отримані наукові результати.

   Висновки з поданого дослідження і перспективи подальшого вивчення заданої теми й проблеми.

 • Обсяг статті – 8-10 сторінок (з урахуванням списку літератури, таблиць, схем, малюнків тощо);
 • Поля: 2 см з усіх сторін;
 • Абзацний відступ – 1,25 см;
 • Міжрядковий інтервал – 1,5;
 • Кегль – 14;
 • Шрифт – Times New Roman.

     Оформлення статті починається з індексу УДК, назви, прізвища та ініціалів автора, назви закладу, в якому працює (навчається) автор (трьома мовами: українською, російською, англійською), трьох анотацій українською, російською та англійською мовами (кожна обсягом не менш 1500 знаків, розмір шрифту анотації Times New Roman 11) з ключовими словами. Далі друкується основний текст статті й бібліографічні посилання (References). Перша анотація пишеться мовою тексту статті.

    Прізвище автора, назва тез (великими літерами), назва ЗВО друкуються посередині сторінки.

  Не слід додавати розриви сторінок, додаткові пробіли, автоматичні перенесення під час оформлення статті.    

      Окрема повна анотація (реферат) статті англійською мовою (не менше 2500 знаків) є обов'язковою. Молодим науковцям необхідно додавати рецензію наукового керівника.

     Тексти статей приймаються на електрону скриньку: anglistics.collection2020@gmail.com

    Дотримання всіх вказаних вимог є обов’язковим!

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК …………….………….                                                    

А.І. Анісімова

А.И. Анисимова

A.I. Anisimova

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Днепропетровский национа льный университет имени Олеся Гончара

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ LINGUA FRANCA У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА LINGUA FRANCA В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

LEXICAL AND SEMANTIC STRUCTURE OF THE CONCEPT

LINGUA FRANCA IN MODERN ENGLISH

14 кегль,  1.5 інтервал

порожній рядок

Анотація українською мовою

        Ключові слова:

 

        Анотація російською мовою

       Ключевые слова:

 

Анотація англійською мовою

Key words:

14 кегль,

1,5 інтервал

порожній рядок

Текст статті

порожній рядок

14 кегль, 1,5 интервал

            Бібліографічні посилання

 

 References

1.      

порожній рядок

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1.      

14 кегль, 1,5 інтервал

 

Бібліографічні посилання

 • Оформлюються одразу після тексту статті в алфавітному порядку.
 • Розмір шрифту – 14, заголовок – великими літерами, жирним шрифтом.
 • Автору необхідно ретельно підійти до відбору джерел і їх авторитетності. Користування навчальними посібниками, підручниками тощо не рекомендовано. Вікіпедія не вважається авторитетним джерелом. Кількість тез доповідей на конференціях необхідно скоротити. Безіменні джерела, без вказання автора, року видання не слід розглядати.
 • Перевага віддається авторитетним джерелам опублікованих не пізніше ніж 10 років назад у реферованих (Scopus, Web of Science) періодичних виданнях або колективних монографіях.
 • До посилань слід включати DOI статей, які його мають.
 • Під час оформлення списку літератури рекомендується дотримуватися міжнародного стандарту APA (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book).
 • Текст друкується без перенесень, сторінки не нумеруються.

 

 • Слід взяти до уваги диференціацію між тире (–) й дефісом (-).
 • Ілюстративний матеріал (текстові приклади) друкується звичайним курсивом, із перекладом, який оформлюється в одинарних круглих верхніх лапках: heart ‘серце’.
 • Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюють.
 • Посилання на використану літературу та джерела в статті оформлюються згідно з нумерацією у списку бібліографічних посилань, наприклад: О.О. Селіванова [8, с. 121], де перший знак – порядковий номер за списком бібліографічних посилань, другий – номер цитованої сторінки.
 • Таблиці в статті мають бути не ширшими, ніж 6 см (у разі невиконання вимог таблиця анулюється). Над заголовком справа нежирним курсивом друкується слово Таблиця й зазначається її номер (наскрізна нумерація).

Не дозволяється робити посилання внизу сторінки використовуючи функцію «виноска».