Том 1, № 11 (2014)

Англістика та американістика

Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики викладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.
Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспірантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.

Зміст

Статьи

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ EDUCATIONAL MANAGEMENT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.O. Hlukhova
ПРО ХАРАКТЕР КІЛЬКІСНИХ ВІДНОШЕНЬ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I. G. Koshevaya
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГІПЕРКОНЦЕПТУ «PERSON» В АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ІНФАНТИЧНИХ ТЕКСТАХ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A.O. Kuzmenko
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ БУДОВИ СУЧАСНИХ АФОРИЗМІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
N.O. Lysenko
МОВА НАУКИ У ВИМІРАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТИЛІЮ ТА ДИСКУРСУ PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.B. Maslova
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ В СЛОВОТВОРЕННІ ТА ПРАВИЛ ОБМЕЖЕНЬ СЛОВОТВОРЕННЯ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.F. Ponomaryova
МОВНА СУТНІСТЬ ТОПОНІМІКИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.K. Sviridova

Статті

СИНЕРГЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСИСТЕМ: СТАТИКА І ДИНАМІКА PDF PDF (Russian) PDF (English)
А.M Prykhodko
НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАСОБІ СПОНУКАННЯ В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.I. Stankevych
STYLISTIC REINFORCEMENT OF HIDDEN SENSE: SYNTACTICAL LEVEL PDF PDF (Russian) PDF (English)
V.V. Yashkina
ТЕКСТ ПІДРУЧНИКА ЯК СВОЄРІДНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН PDF PDF (Russian) PDF (English)
K. Yu. Shevchyk
КОНЦЕПЦІЯ МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A.I. Anisimova
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
Yu. I. Bidnova
ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ТМІ Г. ГАРДНЕРА ТА ТАКСОНОМІЄЮ Б. БЛУМА PDF PDF (Russian) PDF (English)
M. V. Irchyshyna
ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ЛІНГВІСТІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.V. Lemeshchuk
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ЧИТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРЕСИ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.I. Lypska
SOME ASPECTS OF TEACHING INTENSIVE READING TO EFL STUDENTS STUDYING ENGLIH AS THEIR MAJOR PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.N. Lukianenko
НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) З ОПОРОЮ НА ПЕРШУ (НІМЕЦЬКУ) НА ФАКУЛЬТЕТАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF (English) PDF (Russian)
S. F. Lukianenko
MULTIPLE INTELLIGENCES PDF PDF (Russian) PDF (English)
А.A. Muntian
THE DILEMMA OF TEACHING GRAMMAR PDF PDF (Russian) PDF (English)
Yu.V. Serdechny
ІННОВАЦІЇ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.V. Serdyuk
TRANSLATED AND NON-TRANSLATED ENGLISH: SIMILAR OR DIFFERENT? PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.V. Aksyutina
SOME PECULARITIES OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF P. B. SHELLEY’S “CLOUD” AND ITS RUSSIAN TRANSLATION BY W. LEVIK PDF PDF (Russian) PDF (English)
M.Yu. Volkova
«ЛОЖНЫЕ» ИЛИ «МНИМЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА»: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА PDF PDF (Russian) PDF (English)
E.P. Honcharenko
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД АНАГРАМИ В РОМАНІ Д. БРАУНА «КОД ДА ВІНЧІ» PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.O. Kasyanenko
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ НОРМАМ ПЕРЕВОДА PDF PDF (Russian) PDF (English)
E. I. Panchenko
ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ В АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД PDF PDF (Russian) PDF (English)
V.F. Peretokina
LEARNING SHORTHAND IN THE PROCESS OF INTERPRETER’S TRAINING PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.P. Suima
СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ У ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A.V. Tarasova
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ ФЕНТЕЗІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖ. К. РОУЛІНГ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА) PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.V. Shpak
ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЧАРЛЬЗА СІДЛІ В СОЦІО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ АНГЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.H. Bezrodnykh
МОТИВИ СТРАЖДАННЯ І СПІВЧУТТЯ В ТВОРЧОСТІ ІВОН БОЛАНД (ВІРШ «THE FAMINE ROAD») PDF PDF (Russian) PDF (English)
V.P. Haidar
THE MOTIF OF DUALITY IN ANNE SEXTON’S POETRY PDF PDF (Russian) PDF (English)
S. Yu. Gonzalez-Munis
ВИДИ ТА ЗАСОБИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТВОРІВ ОСКАРА УАЙЛЬДА) PDF PDF (Russian)
Я. В. Ефимова
ВОПРОС ВЕРЫ И БЕЗВЕРИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ МАРТИНА МАКДОНАХА PDF PDF (Russian) PDF (English)
D.A. Kirichenko
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ П. Г. ВУДХАУЗА PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.O. Konopelkina
«ОТКРЫТИЕ ЯПОНИИ» В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА ХХ СТ.: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА НОГУТИ ЁНЕДЗИРО PDF PDF (Russian) PDF (English)
G. V. Lipin
PEARL S. BUCK’S COMPARATIVE POETICS: THE CHINESE NOVEL VERSUS THE WESTERN CANON PDF PDF (Russian) PDF (English)
V.I. Lipina
ВІРТУАЛЬНА ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ ПРОЗИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
N.A. Lytovchenko
АВТОРСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РОЛЬ ЦИТАТ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. В. ЭЛЛИС «ДЖОН МЕЙДЖОР») PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.Yu. Myronova
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ «SPOTS OF TIME» В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА УИЛЬЯМА ВОРДСВОРТА PDF PDF (Russian) PDF (English)
M.G. Ostashevskaya
ПРИМЕТЫ ДЕКОРАТИВНОГО СТИЛЯ В «РУССКОЙ» ДРАМЕ О. УАЙЛЬДА «ВЕРА, ИЛИ НИГИЛИСТЫ» PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.R. Posudievskaya
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ГЕНРИ ФИЛДИНГА PDF PDF (Russian) PDF (English)
T. N. Potnitseva
ОБРАЗ ФУДЖІ ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ СИМВОЛ ЯПОНІЇ У ТВОРІ Р. ЖЕЛЯЗНИ «24 ВИДИ ГОРИ ФУДЖІ КИСТІ ХОКУСАЯ» PDF PDF (Russian) PDF (English)
Ye. A. Prasol
АЛЮЗІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В СОНЕТАХ Е. СПЕНСЕРА PDF PDF (Russian) PDF (English)
N.M. Semeshko
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПОЭЗИИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.M. Teterina
СПЕЦИФИКА ОБРАЗА ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ В ДЕТЕКТИВНЫХ РОМАНАХ САРЫ ПАРЕЦКИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
А.К. TytiukЗбірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


Лицензия Creative Commons
English and American Studies is licensed by Creative Commons «Attribution» 4.0.