№ 10 (2013)

Англістика і американістика

Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики ви-кладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.
Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспі-рантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх,
хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.

Зміст

Статьи

A concept as a component of conceptosphere in linguistic world picture PDF
Yu.V. Bondaryuk
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: В ПОИСКАХ МЕТАМЕТОДА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
О.П. Воробйова
СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ «ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ» В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.O. Glukhova
Semantic combinatory of converse verbs in financial discourse PDF PDF (Russian)
T.V. Kolisnychenko
МОВА ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІ КАТЕГОРІЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.G Kasyanova
ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДМІННОСТІ ЗАГОЛОВОНОГО КОМПЛЕКСУ, ЗАГОЛОВКА ТА НАЗВИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.G. Koshevaya
АФОРИЗМИ ТА АВТОРСЬКІ ЗАСОБИ ЇХНЬОЇ БУДОВИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
N.A. Lysenko
МОВНІ ІГРИ В ПОЛІТИЧНІЙ ПОЛЕМІЦІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.V. Loseva
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РІЗНИХ ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ) PDF PDF (Russian) PDF (English)
A.V. Markovska
ТИПОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ МОВОЗНАВЧІЙ ПАРАДИГМІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.B. Maslova
КОНЦЕПТОЛОГІЯ ДИСКУРСУ: АПЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ ДО ДИСКУРСІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A.M. Prykhodko
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.V. Sazanovych
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ІНТЕРВ’Ю В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
О.О. Salamatina
ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В КАТЕГОРІЇ ТОТОЖНОСТІ PDF PDF (English)
L.K. Svyrydova
СЛОВОСКЛАДАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МЛВАХ PDF (Russian) PDF (English)
I.P Suima
ПРО ПЕРЕКЛАДАЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА PDF PDF (Russian) PDF (English)
E.P. Honcharenko
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КІНОТРИЛЕРА «ПІДЖАК» («THE JACKET») PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.I. Orekhova
ПЕРЕКЛАД ТВОРІВ ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА ЯК ЗРАЗОК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.I. Panchenko
АНГЛІЙСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАД PDF PDF (Russian) PDF (English)
V.F. Peretokina
ПРЯМЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ПРАКТИЦІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
О.І. Stankevych
АКТУАЛЬНІСТЬ "НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ" АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В НЕМОВНИХ ВНЗ PDF PDF (Russian) PDF (English)
V.Yu. Tiutiunnyk, O.V. Kondrasheva, E.A. Ilieva
БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ» ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА В ТЕКСТАХ ІЗ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.M. Chernovatiy, V.S. Ushko
КОНЦЕПЦІЯ «LIFELONG LEARNING» В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A. I. Anisimova
ПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ПРОХАННЯ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.V. Aksyutina
НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ ПРЕЗЕНТАЦІЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF PDF (Russian)
N. V. Bespalova
АСПЕКТИ ДРАМАТИЗАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A. G. Bilova
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF PDF (Russian) PDF (English)
G. K. Volkova
ГОЛОСОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ: ПРАКТИКА РОЗВИТКУ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ PDF PDF (Russian) PDF (English)
S. V. Kiyashko
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
N. А. Lytovchenko
ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
S. F. Lukianenko
ЕКОНОМІКА АНГЛІЙСЬКОЮ: КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ МАГІСТРІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
І. І. Lypska, G. I. Myasoid
ТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L. N. Lukianenko
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L. F. Ponomariova
ВПРАВЛЕННЯ МОВНИХ ПОМИЛОК: ПЕРЕФОРМУЛЮВАННЯ ЧИ ЕКПЛІЦИТНА КОРРЕКЦІЯ? PDF PDF (Russian) PDF (English)
Yu. V. Serdechny
БАРОКО У КОНТЕКСТІ СТИЛЬОВОЇ ПОЛІФОНІЇ XVII СТОЛІТТЯ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.G. Bezrodnyh
ДЕЯКІ ПОДІБНІ РИСИ БАРОКОВОЇ ТА МЕТАФІЗИЧНОЇ ПОЕЗІЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A.V. Bezrukov
КОНЦЕПЦІЯ СЛОВА В ПОЕМІ Д. МІЛЬТОНА "ВТРАЧЕНИЙ РАЙ" ХТО ДАЄ НАЗВИ РЕЧАМ? PDF PDF (Russian) PDF (English)
E. Yu. Vechkanova
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ КАЗКОВИХ МОТИВІВ У НОВЕЛІ В. ІРВІНГА «ЛЕГЕНДА ПРО РОЗУ АЛЬГАМБРИ» PDF PDF (Russian) PDF (English)
M. Yu. Volkova
СВОЄРІДНІСТЬ АЛЮЗІЇ ЯК СТИЛІСТИЧНОГО ЗАСОБУ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВІРШІВ Ш. ХІНІ) PDF PDF (Russian) PDF (English)
V. P. Gaidar
НЕГАТИВНІ ПОЧУТТЯ ТА ЕМОЦІЇ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ ТІЛЕСНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I. A. Galutskyh
АВТОБІОГРАФІЗМ У ЛІРИЦІ ЕНН СЕКСТОН, СИЛЬВІЇ ПЛАТ, ЕДРІЕНН РІЧ (ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ) PDF PDF (Russian) PDF (English)
S. Yu. Gonzalez-Munis
"ТРИКРАТНА" ІМІДЖЕВА МОДЕЛЬ ГЕРОЯ В РОМАНІ ГОРА ВІДАЛА "ЛІНКОЛЬН" PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.V. Yermolenko
СУЧАСНА ЛІНГВОЦЕНТРИЧНА ПОЕЗІЯ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ХУДОЖНІХ ПОШУКІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
N.M. Kyi
«IN-YER-FACE THEATRE» ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
D.A. Kyrychenko
«ГЛЕЧИК ЗОЛОТА» ДЖЕЙМСА СТІВЕНСА: ФІЛОСОФСЬКА КАЗКА ПРО ІРЛАНДІЮ PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.V. Kyrpyta
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ АЗІАТО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ PDF PDF (Russian) PDF (English)
V.I. Lipina
Г. РІД ПРО АНГЛІЙСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ ТРАДИЦІЮ PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.V. Melnychenko
ПОЕЗІЯ П МАЛДУНА 70-Х - ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТ. В ОЦІНЦІ ЗАРУБІЖНОЇ КРИТИКИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.Yu. Myronova
ПОЕТИКА ГУМОРИСТИЧНОГО ОПОВІДАННЯ Е. ПО PDF PDF (Russian) PDF (English)
T.M. Potnitseva
СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В АВАНТЮРНИХ РОМАНАХ (на матеріалі творів С. Шелдона) PDF PDF (Russian) PDF (English)
A.V. Rusakova
АНТРОПОНІМИ В СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.M. Teterina
«ОМАНА ПЕРЕДЗНАННЯ»: НАРАТИВНІ КОНВЕНЦІЇ ВІКТОРИАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В РОМАНІ САРИ УОТЕРС «AFFINITY» PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.V. TupakhinaЗбірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


Лицензия Creative Commons
English and American Studies is licensed by Creative Commons «Attribution» 4.0.