Англістика та Американістика

УДК 811.111(082)+821.111(082)+821.111(73)(082)

ББК 81.432.1я5+83.3(4Вел)я5+83.3(7СПО)я5

         А64

 

Друкується за рішенням вченої ради

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара згідно з протоколом № 1 від 30 вересня 2004 р.

Затверджено постановою президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5

 

Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики викладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.

Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспірантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.


Англістика та Американістика

ISSN (print): 2313-500Х

ISSN (online): 2409-921X

Мови видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Проф. Анісімова А.І.

Головний редакторПроф. Потніцева Т.М.

Редакційна колегія:

проф. Л. І. Белехова, проф. О. П. Воробйова, проф.  К. Габунія (Грузія), проф. Е. П. Гончаренко, проф. В. І. Ліпіна,  І. І. Меншиков, проф. А. М. Приходько, проф. О. І. Панченко, проф. Л. К. Свиридова (Російська Федерація), проф. Л. І. Скуратовська, доц. Н. М. Семешко, доц. Л. М. Тетеріна

Основні напрями статей

  • Актуальні проблеми лінгвістики
  • Методика викладання англійської мови
  • Перекладознавство та країнознавство
  • Актуальні проблеми літературознавстваЗбірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


Лицензия Creative Commons
English and American Studies is licensed by Creative Commons «Attribution» 4.0.